Specjalizacje

Czym się zajmujemy? Nasze specjalizacje:

Adwokat Zabrze

Prawo cywilne, spadkowe i procedura sądowa

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, w szczególności w sprawach z cywilnych, zwłaszcza przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej, skarbowej i samorządowej.

Równocześnie świadczymy pomoc w zakresie uczestnictwa oraz doradztwa w negocjacjach, mediacjach i innych formach postępowania ugodowego mających na celu doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania poszczególnych spraw, bez konieczności wszczynania sporu.

W razie ziszczenia się zagrożenia potencjalnym sporem przed podjęciem czynności procesowych przeprowadzimy kompleksową analizę danego stanu faktycznego pod kątem formalnym oraz merytorycznym, w celu przedstawienia proponowanego sposobu postępowania.


Prawo rodzinne i opiekuńcze, rozwody

Doradzamy i reprezentujemy przed sądem w sprawach o rozwód i separację, podział majątku wspólnego, sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie kontaktów i władzy rodzicielskiej oraz w sprawach dochodzenia roszczeń alimentacyjnych.


Prawo pracy, sprawy ZUS

Oferujemy kompleksową obsługę pracodawców w sprawach dotyczących prawa pracy (doradztwo w sprawach pracowniczych, opracowywanie treści układów zbiorowych pracy, regulaminów i innych zakładowych aktów prawa pracy).

Ponadto świadczymy doradztwo prawne i reprezentujemy zwalnianych pracownikóww w sporach przed sądami pracy.

Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecnzych i odwołań od decyzji ZUS w sprawach świadczeń ubezpieczionych i emerytalno rentowych.


Prawo nieruchomości, prawo spółdzielcze

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów z branży deweloperskiej; przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy związane z obrotem nieruchomościami; doradzamy w przedmiocie ustanowienia i wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych; sporządzamy i opiniujemy umowy związane z dostarczaniem mediów do budynków wielorodzinnych.

Świadczymy obsługę prawną w całym procesie sprzedaży i obrotu nieruchomościami.

Zajmujemy się prawem spółdzielczym. Świadczymy na rzecz spółdzielni kompleksowe usługi, zarówno w formie doraźnej jak i stałej obsługi prawnej.


Startupy i zakładanie spółek

Oferujemy pomoc i doradztwo prawne przy zakładaniu spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego (spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. W szczególności opracowujemy projekty umów spółek, przygotowujemy dokumenty oraz formularze niezbędne do ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także formularze przekazywane do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego;

Zajmujemy się zakładaniem i rejestrowaniem innych podmiotów gospodarczych (spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń).

Przygotowujemy i rejestrujemy zmiany umów spółek wynikające m.in. z przekształceń w strukturze właścicielskiej, podwyższenia lub obniżenia kapitału oraz zmian personalnych w organach zarządzających; umowy sprzedaży akcji i udziałów; sporządzamy uchwały, regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego konieczne do niezakłóconego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.


Obsługa korporacyjna firm

Oferujemy bieżącą obsługę prawną  każdego rodzaju przedsiębiorstw. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Wspieramy firmy, gdy stawiają pierwsze kroki na rynku, pomagamy, jak radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego (przygotowywanie umów, negocjowanie kontraktów, wdrażanie optymalnych praktyk prawno-podatkowych, rozwiązywanie konfliktów), doradzamy przy realizacji niezbędnych przekształceń organizacyjnych (połączenie, podział, przekształcenie) oraz przy zakończeniu działalności (likwidacja, postępowanie naprawcze lub upadłościowe). Obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy.

Prowadzenia stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa, Udzielania porad prawnych w bieżących sprawach przedsiębiorstwa, Sporządzania i opiniowania umów handlowych, Sporządzania opinii prawnych, Udziału w negocjacjach handlowych, Reprezentowania klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.


Windykacja i odszkodowania

Kancelaria świadczy usługi w zakresie dochodzenia wierzytelności od dłużników na drodze postępowania cywilnego oraz w postępowaniu egzekucyjnym poprzez składanie właściwych wniosków, podejmowanie skutecznych działań oraz wyboru Komornika Sądowego celem zwiększenia skuteczności czynności egzekucyjnych.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniach sądowych oraz reprezentacja poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń, to jedna z wiodących specjalizacji prawników kancelarii.

Sprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. W szczególności zapewniamy reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym również przed Sądem Najwyższym.


Przekształcenia, fuzje, przejęcia

Świadczymy pełne doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, obejmujące w szczególności: przygotowywanie i przeprowadzanie transakcji nabycia udziałów, akcji lub całości praw i obowiązków w spółkach handlowych (głównie kapitałowych), bądź nabycia całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym; ustalenie i weryfikacja stanu prawnego zobowiązań i majątku spółek uczestniczących w czynnościach łączenia, podziału lub przejęcia w ramach due dillgence; aktywne uczestnictwo w negocjacjach oraz pełne wsparcie prawne na każdym ich etapie.


Ochrona konkurencji i konsumentów

Kancelaria świadczy usługi prawne we wszystkich aspektach zgodności działań z prawem konkurencji oraz prawem ochrony konsumentów (nieuczciwe praktyki rynkowe, nieuczciwa konkurencja, praktyki ograniczające konkurencję, praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów). Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie reprezentowani naszych klientów przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Prawo IT i własność intelektualna

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony autorskich praw majątkowych i osobistych. Sporządzamy i opiniujemy umowy licencyjne; przygotowujemy dokumentację wymaganą do rejestracji znaków towarowych.

Posiadamy także bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów organizujących imprezy kulturalne i artystyczne (festiwale, koncerty, wystawy). Dotyczy to w szczególności przygotowywania i opiniowania umów z artystami i realizatorami imprez rozrywkowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, świadczymy usługi doradztwa prawnego przy realizacji projektów opartych o zastosowanie nowych technologii (outsourcing, transfer technologii, wdrażaniem systemów IT, itp.) Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z eksploatacją utworów objętych ochroną prawno-autorską, nieuczciwą konkurencją w sieci oraz bezprawnym wykorzystywaniem domen internetowych.


Energetyka, infrastruktura, ochrona środowiska

Energetyka, a w szczególności energetyka odnawialna, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Wiedza i kompetencje pozwalają nam wzmacniać przewagę konkurencyjną naszych Klientów na tym niezwykle zmiennym rynku. Działalność przedsiębiorstw energetycznych wymaga biegłej znajomości prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych i prawa antymonopolowego. Nie bez znaczenia jest też umiejętność stworzenia szerszego kontekstu w oparciu o regulacje prawa europejskiego.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie poszczególnych segmentów prawa ochrony środowiska, w tym również odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.


Administracja i obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności sporządza i opiniuje uchwały, zarządzenia i inne akty wydawane przez organy jednostek samorządu terytorialnego, sporządza opinie prawne z zakresu materialnego prawa administracyjnego (prawo budowlane, gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo rolne, prawo ochrony środowiska i inne), sporządza i opiniuje umowy, porozumienia i inne czynności prawne dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, reprezentuje przed sądami i organami administracji publicznej. Oferujemy również obsługę gminnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto, klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym oferujemy pełna obsługę prawną polegającą na fachowym doradztwie prawnym, reprezentacji przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.


Prawo karne, karno-skarbowe i procedura karna

Naszym klientom oferujemy pomoc w sprawach karnych polegającą na sporządzaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, działaniu w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego), oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Specjalizujemy się także w reprezentacji w postępowaniu karnym osób fizycznych i prawnych dochodzących naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. Posiadamy bogate doświadczenie w procesach dotyczących spraw karno gospodarczych.