Pro Bono

Kan­ce­la­ria prze­zna­cza również część swe­go cza­su pra­cy i po­ten­cja­łu na pro­wa­dze­nie dzia­łań o cha­rak­te­rze pro pu­bli­co bono, gdzie podejmujemy się pro­wa­dze­nia spraw lub udzie­la­my po­rad i kon­sul­ta­cji bez wy­na­gro­dze­nia. Tego typu dzia­łal­ność do­ty­czy w szcze­gól­no­ści in­sty­tu­cji pozarządowych, wyż­szych uczel­ni czy też innych jed­no­stek działających non pro­fit.

Zamierzeniem Kancelarii jest niesienie pomocy osobom, które z przyczyn od nich niezależnych nie mają dostępu do odpłatnej pomocy prawnej. Będziemy się starali skutecznie rozwiązać każdy problem i indywidualnie podejść do każdego klienta, udzielając bezpłatnych porad prawnych.

W zakresie pomocy prawnej pro publico bono nasza Kancelaria świadczyła między innymi do­radz­two na rzecz fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń za­an­ga­żo­wa­nych w dzia­łal­ność spo­łecz­ną, edu­ka­cyj­ną lub zdro­wot­ną.