Rozwód w praktyce

Rozwód w praktyce

Czytelnik: W 2010 r. przed Urzędem Stanu Cywilnego w Mysłowicach wzięłam ślub z moim mężem. Początkowo wszystko układało się po naszej myśli, jednakże z czasem coraz bardziej czułam się opuszczona, a mój mąż coraz mniej interesował się mną i moimi potrzebami. W końcu, kiedy zaczął wracać coraz później do domu, moja znajoma pewnego dnia zauważyła mojego męża w towarzystwie innej kobiety w bardzo dwuznacznej sytuacji. Zwracam się z zapytaniem, w jaki sposób mogą rozwieść się ze swoim mężem z powodu zdrady?

Prawnik: Odnosząc się do Pani zapytania, niestety niejednokrotnie zdarza się, że wspólne drogi dwóch bliskich sobie osób rozchodzą się. W takiej sytuacji należy zastanowić się nad rozwodem dla zabezpieczenia i uregulowania swoich spraw majątkowych i rodzinnych.

W pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przez trwały i zupełny rozkład pożycia rozumiemy zerwanie ogółu więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym w Sądzie Okręgowym. Sąd orzeka rozwód, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W opisanej przez Panią sprawie, jeżeli nie mieszkacie już Państwo razem, nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa i stan ten utrzymuje się od kilku lub kilkunastu długich miesięcy, wówczas można przyjąć, iż przesłanki rozwodu zostały spełnione.

Konstruowanie pozwu rozpoczynamy od wskazania Sądu, oraz stron postępowania. Strony postępowania określamy przez oznaczenie imienia i nazwiska małżonków oraz adresów zamieszkania i numerów PESEL.

W pozwie należy sprecyzować dokładnie żądania powoda, który domaga się orzeczenia rozwodu. Przede wszystkim należy podać, z czyjej winy (bądź bez orzekania o winie) powinien zostać orzeczony rozwód.

W uzasadnieniu pozwu opisujemy stan faktyczny, powołujemy, jeżeli to konieczne dokumenty, zdjęcia, świadków lub inne dowody, na okoliczności wskazane w pozwie np.: na okoliczność rozkładu pożycia małżeńskiego zamieszkania stron w innych miejscowościach, w przypadku żądania orzeczenia rozwodu z winy, wówczas możliwe jest powołanie świadków na okoliczności wykazujące winę w zachowaniu drugiego małżonka, które przyczyniły się do rozpadu małżeństwa – zdrada przez jednego z małżonków. Opisuje się również sytuację majątkową małżonków.

Pamiętać należy, że do pozwu należy dołączyć wszelkie dokumenty i zdjęcia potwierdzające np. zdradę drugiego małżonka. Innymi słowy, jeżeli dysponujemy zdjęciami, zeznaniami świadków, wówczas dowody te mogą posłużyć nam w sprawie orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka.

Do pozwu dołącza się odpis aktu małżeństwa, oraz inne dowody i dokumenty powołane w pozwie. Pozew składa się w dwóch egzemplarzach w Sądzie wraz z załącznikami. Opłata od pozwu wynosi 600, 00 zł.

Wnosząc pozew należy również pamiętać o właściwości sądowej, a więc do jakiego sądu wnosimy pozew: zgodnie z art. 41 k.p.c. powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.